255/2 Bangpoo Industrial Estate Soi 3, Prakasa
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Tel: (66)-2-709-4124, (66)-2-709-4125
Fax: (66)-2-709-4672, (66)-2-323-1164
E-mail: acicth@yahoo.com